Shurenkan Aikido Sportegyesület - Budapest III. ker - Aquincum, Budajenő, Dunakeszi, Pilisszentiván, Hűvösvölgy

ÁSZF

© Copyright 2018

Általános szerződési feltételek

Kérjük, hogy vásárlás előtt figyelmesen olvassa végig a feltételeket, és csak akkor vegye igénybe a szolgáltatásainkat, ha annak minden pontja elfogadható az Ön számára is!

1.Tájékoztató adatok az Eladóról

A https://www.sas-aikido.hu üzemeltetője a Shurenkan Aikido Sportegyesület (továbbiakban SAS).
Megnevezés: Shurenkan Aikido Sportegyesület
Rövidített név: SAS
Székhely: 1051 Budapest, Sas u. 1. 2. em. 1. ajtó
Adószám: 18706127-1-41
Számlaszám: K&H 10401103-11012029-00000000
Email: info@sas-aikido.hu
A továbbiakban Eladó.

 2. A megrendelhető szolgáltatások körének meghatározása

Az Eladó a sas-aikido.hu weboldalon teszi közzé megrendelhető szolgáltatásait, és azoknak a megrendelés idején érvényes árát.
A sas-aikido.hu-n történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, a jelen Általános szerződési Feltételekben meghatározott módon és feltételek szerint.
A megvásárolni kívánt szolgáltatás főbb jellemzőit az adott szolgáltatás melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk! Az eladó megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért az Eladó felelősséget nem vállal!

A sas-aikido.hu adatbázisában található képektől való esetleges eltérésekért az Eladó felelősséget nem vállal, de törekszik rá, hogy a szolgáltatásképek a lehetőség szerint a valóságot tükrözzék!

3. A szolgáltatások megrendelése

Az Eladó a megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendelési felületen a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot hiánytalanul megadja.
A Vevő által megadott hibás adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az Eladót felelősség nem terheli.
Az Eladó nem vállal felelősséget a szolgáltatás leállásából eredő károkért.
A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Az Eladó és a Vevő között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásban foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és a későbbikben papír alapon, nyomtatott formában nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

Az Eladó a Vevő megrendelését annak beérkezését követően elektronikus úton visszaigazolja, a vételár, megjelölésével. Az Eladó a szerződés teljesítésére csak abban az esetben köteles, amennyiben a rendelést visszaigazolta.

4. A szolgáltatások ára és a fizetés módja

A honlapon található szolgáltatás mellett feltüntetett ár a szolgáltatás fogyasztói ára, amely tartalmazza a  mindenkor hatályos általános forgalmi adó mértékét. A feltüntetett fogyasztói ár az adott pillanatban, illetve akciós szolgáltatások esetében a weboldalon meghirdetett ideig érvényes, és csak akkor válik véglegessé, ha azt a sas-aikido.hu a megrendelést követően visszaigazolja.

Az Eladó az sas-aikido.hu-n közzétett árak változásainak jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Az árak esetleges módosítása a már megrendelt és visszaigazolt szolgáltatások vételárát nem befolyásolja!

4.1 Fizetési módok

Online bankkártyás fizetés, vagy fizetés Barion egyenleggel –  honlapunk részére a kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a Barion fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a honlap oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:

    MasterCard
    Maestro
    Visa
    Visa Electron
    American Express

5. Elállás

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a szolgáltatás dátuma előtt a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni az info@sas-aikido.hu email címen. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli.

A Vevő a 17/1999 (II.5.) Kormányrendelet rendelkezései szerint a szerződéstől tizennégy munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat. Postai úton írásban való jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését!

Az Eladó a Vevő által kifizetett összeget, az elállást követő 30 napon belül köteles a Vevő által megadott bankszámla számra, vagy személyesen a Vevő, illetve meghatalmazottja részére visszatéríteni.

A távollévők között  létrejött szerződések és az elállási jog részletes szabályait a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet tartalmazza, melyet a felek a jelen szerződés kapcsán irányadónak tekintenek. A vásárlási és szállítási feltételekben nem rögzített kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 6. Felelősség

A sas-aikido.hu-n történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodnia a számítógépe biztonságos használatáról, és az azon tárolt adatok védelméről.

Az SAS nem felel a vis maior – ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan:

- a weboldal használatából vagy üzemzavarából
- az adatok bárki által történő megváltoztatásából
- az információtovábbítási késedelemből adódó
- a vírusok által okozott
- a szoftverhibából, internetes hálózati hibából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
- a vonal vagy rendszerhibából adódó károkért.

Az SAS jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, azaz a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosításuk a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.

Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi (a változást megelőző és a vásárlónak visszaigazolt) ár érvényes és kerül felszámolásra.

7. Adatvédelem

Vevő által, a megrendelés során szolgáltatott minden személyes adattal kapcsolatban az Eladó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992/LXIII. törvény alapján jár el.

A megrendelések teljesítéséhez szükséges alvállalkozók, illetve az Eladó által adatfeldolgozással megbízott feldolgozó részére történő adatszolgáltatást leszámítva az Eladó a tudomására jutott, általa kezelt adatokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki. A szolgáltatás helyes kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat az Eladó jogosult a szerződéses alvállalkozónak (név, kézbesítési cím, telefon) átadni.

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokhoz kizárólag Az SAS azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri kötelezettsége ezen adatok kezelése. A szövetség alkalmazottai a rendelkezésünkre bocsátott személyes és egyéb adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően és bizalmasan kezelik.

Az SAS minden, a rendelkezésére álló technikai és egyéb eszközt igénybe vesz az adatok biztonságos tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében.

Weboldalunk meglátogatásakor, az oldalakon történő tallózás során Az SAS az Ön felhatalmazása és engedélye nélkül semmilyen személyes adatot nem rögzít Önről.

Azokat az egyéb, nem személyes adatnak minősülő információkat, amelyeket bármilyen formában (levél, e-mail) ügyfélszolgálatunkra küld, kizárólagosan a probléma megoldására használjuk, és egyébiránt azokra is a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettség vonatkozik.

Vevő tudomásul veszi, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását jogában áll bármikor írásban visszavonni, módosítani, továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését az info@sas-aikido.hu címen.

8. Panaszügyintézés

A 4/1997 (I.22.) Kormányrendelet alapján – amely az szövetségünk működését és a belkereskedelmi tevékenység folytatását szabályozza – a Vevő szóban vagy írásban közölheti panaszát az Eladóval.

A panasz szóbeli közlését Vevő megteheti Az SAS +36-70-3928758-as telefonszámán keresztül. A szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell.

Vevő a panasz írásbeli közlésére Az SAS telephelyén található, hitelesített Vásárlók Könyvét használhatja, illetve megteheti azt az info@sas-aikido.hu e-mail címen is.

4/1997. (I. 22.) KORM. RENDELET
26. § (1) A vásárló panaszát szóban vagy írásban közölheti a kereskedővel. A szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell.

(2) A vásárló írásbeli panaszát - két példányban, a jegyző által hitelesített számozott oldalú - vásárlók könyvében teheti meg. A vásárlók könyvét a kereskedő köteles az üzletben jól látható és hozzáférhető helyen elhelyezni.

(3) ((Megállapította: 203/2002. (IX. 14.) Korm. r. 16. §.)) Az üzletben a vásárlót jól láthatóan és olvashatóan tájékoztatni kell arról, hogy panaszával a jegyzőn, és a fogyasztóvédelmi felügyelőségen kívül a területi gazdasági kamarák mellett működő békéltető testülethez, illetve élelmiszer-előállító és -feldolgozó tevékenységet végző kereskedelmi egységek esetében az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomáshoz is fordulhat. A tájékoztatón fel kell tüntetni e szervezetek címét és telefonszámát.

(4) A jegyző, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a felügyelőségek két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket.

11. Az üzleti feltételek elfogadása

A Vevő az sas-aikido.hu honlapban feladott valamennyi rendelés megerősítésekor a hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti.

9. Egyéb

Eladó szabadon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege megjelenik a weblapon. Abban az esetben, ha a honlap látogatója bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő vásárlását.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függetlenül az Eladó székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező Bíróságot bízzák meg.